Skip to main content

Garden Guru Dual Mode Pruning Shears

2-in-1 Ratchet hand pruning shears - cutting garden pruners for serious gardeners!